Rekrutacja do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

      Zgodnie z art.154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz.996, z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 133 ust. 2 i 3 wyżej wymienionej ustawy.

1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu.

2.  Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

3. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone Uchwałą Nr XXIV/154/17 Rady Gminy Sawin z dnia 24 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji oraz rodzaju dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Sawin:

4. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych w § 1 ww. uchwały są:

5. Zarządzenie nr 7/2019 Wójta Gminy Sawin z dnia 21 stycznia 2019r. określa terminy naboru.


Kod QR z bezpośrednim linkiem do powyższego artykułu.