Wójt Gminy Sawin

Narodowy Spis Powszechny

Ogłoszenie przypięte

Ogłoszenie dla odbiorców wody z sieci wodociągowej w Sawinie, Bukowie Wielkiej i Czułczycach

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne konserwatorzy gminnej sieci wodociągowej nie będą dokonywać odczytu wodomierzy na koniec I kwartału 2021 r. Prosimy o telefoniczne podawanie odczytów w okresie od 10 marca do 26 marca 2021 r. na niżej podany numer telefonu:

☎️ (82) 545 97 11

Odbiorcom, którzy nie podadzą odczytu wodomierzy w wyznaczonym terminie faktura zostanie wystawiona na podstawie prognozowanego zużycia wody wg poprzedniego okresu rozliczeniowego.

Wójt Gminy Sawin (WG)

Dariusz Ćwir

tel. (82) 567 30 89
fax: (82) 545 97 14
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 1. Do zadań wójta należy kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz.
 2. W szczególności do zadań wójta należy:

  1) w zakresie spraw personalnych związanych z funkcjonowaniem gminy:

  a) wnioskowanie do rady w sprawie powoływania i odwoływania skarbnika gminy,
  b) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  c) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

  2) w zakresie spraw związanych z uprawnieniem do udzielania upoważnień i pełnomocnictw:

  a) powierzanie prowadzenia określonych spraw w swoim imieniu sekretarzowi,
  b) udzielanie upoważnień dla pracowników urzędu do wydawania, w imieniu wójta, decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
  c) udzielanie pełnomocnictw do jednoosobowego działania kierownikom jednostek organi­zacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej,
  d) udzielanie upoważnień pracownikom socjalnym do przeprowadzania wywiadu środowi­skowego dla ustalenia uprawnień do dodatku mieszkaniowego,

  3) w zakresie spraw związanych z organizacją i przygotowaniem sesji rady gminy:

  a) wnioskowanie do przewodniczącego rady o zwołanie sesji,
  b) wnioskowanie do przewodniczącego rady o wprowadzenie do porządku najbliższej sesji rady projektu uchwały, który wpłynął do rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpo­częcia sesji rady,
  c) przygotowywanie projektów uchwał rady,

  4) w zakresie uprawnień o charakterze stanowiącym:

  a) wydawanie, w przypadku niecierpiącym zwłoki przepisów porządkowych, przedstawia­nie ich do zatwierdzenia na najbliższej sesji rady oraz przesyłanie ich do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu, w którym leży gmina,

  5) w zakresie spraw związanych z funkcją organu wykonawczego:

  a) wykonywanie uchwał rady i zadań gminy określonych przepisami prawa, w zakresie spraw wojskowych, obrony cywilnej oraz związanych ze stanami nadzwyczajnymi:
  b) przygotowanie i przeprowadzenie poboru,
  c) opracowywanie planów obrony cywilnej,
  d) opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią, ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
  e) zarządzanie ewakuacją ludności i mienia z obszarów bezpośrednio zagrożonych,

  6) w zakresie związanym z wydawaniem decyzji administracyjnych:

  a) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

  7) w zakresie funkcji kierowniczych, organizacyjnych, kontrolnych i związanych z reprezenta­cją gminy:

  a) kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
  b) pełnienie funkcji kierownika urzędu,
  c) nadawanie urzędowi regulaminu organizacyjnego, zatwierdzanie regulaminu pracy urzędu, instrukcji i regulaminów wewnętrznych, ustalanie zakresów czynności i odpo­wiedzialności pracowników urzędu, rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi urzędu,
  d) gospodarowanie mieniem komunalnym,
  e) składanie jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mie­niem,
  f) przedkładanie wojewodzie i regionalnej izbie obrachunkowej uchwał rady i zarządzeń ustanawiających przepisy porządkowe w ustawowym terminie,
  g) ogłaszanie uchwał rady i zarządzeń wójta, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu gminy,

  8) prowadzenie spraw związanych z gospodarką finansową gminy na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i przepisach wykonawczych do ustawy,
  9) reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym, administracyjnym, a także przez Trybunałem Konstytucyjnym oraz innymi organami administracji rządowej,
  10) do kompetencji wójta należy również bezpośredni nadzór nad sprawami z zakresu:

  a) obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
  b) urzędu stanu cywilnego i ewidencji ludności,
  c) kadr i zatrudnienia,
  d) kontroli wewnętrznej, w tym kontroli zarządczej,
  e) oświaty, kultury, zdrowia

  11) wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej na terenie gminy i zapewnienie realizacji zadań obronnych.

Kontakt

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin
tel. (82) 567 30 12
fax. (82) 545 97 14
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
woj. lubelskie, pow. chełmski

Dostepność

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek 08.00 - 16.00
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

Wyszukiwarka

Planowane wyłączenia

Zamieszczono w związku z przesłaną petycją.

Publikacje do pobrania

Program Czyste Powietrze

Odbiór odpadów

Wycinka drzew

Logo Gminy Sawin

logo euroregion bug

Obrady Rady Gminy

Legislacja

Informacja przestrzenna

Oznakowanie obiektów turystycznych

oznakowanie

Aktualnie na stronie...

Odwiedza nas 1806 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik od 22.08.2008 r.

09995254
DzisiajDzisiaj2321
WczorajWczoraj4607
TydzieńTydzień32125
MiesiącMiesiąc52079
WszystkieWszystkie9995254
Twoje IP 3.230.76.48

Wyślij plik na skrzynkę

Wypełnij e-wniosek

Krajowa Mapa Zagrożeń

Uzyskaj profil zaufany

Zarządzaj firmą

Google+