Skarbnik Gminy Sawin (SKG)

Elżbieta Kamela

tel. (82) 545 97 03
fax: (82) 545 97 14
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Do zadań skarbnika gminy należy:

1) wykonywanie zadań i obowiązków głównego księgowego jednostki sektora finansów publicz­nych, wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych do ustawy, w szczególności:

1) prowadzenie rachunkowości budżetu gminy jako organu finansowego tj.:

a) syntetyka całości dochodów i wydatków gminy,

b) przekazywanie podległym jednostkom środków finansowych na realizację zaplanowanych wydatków,

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

2) opracowywanie projektu budżetu gminy w zakresie planu dochodów, wydatków i zadań inwestycyjnych oraz funduszy celowych na podstawie planów finansowych przedłożonych przez kierowników referatów i podległych jednostek organizacyjnych,

3) opracowywanie projektów uchwał rady i zarządzeń wójta dotyczących zmian z budżecie gminy, na podstawie zebranych z referatów i jednostek propozycji,

4) opracowywanie układu wykonawczego budżetu,

5) informowanie jednostek organizacyjnych gminy o wysokościach planowanych kwot budżetu - plan dochodów i wydatków,

6) prowadzenie spraw związanych z lokowaniem wolnych środków pieniężnych,

7) prowadzenie bieżącej kontroli płynności finansowej budżetu gminy,

8) przyjmowanie i weryfikowanie pod względem rachunkowym miesięcznych i okresowych sprawozdań budżetowych jednostek oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań z realizacji budżetu gminy,

9) analizowanie przebiegu realizacji budżetu gminy oraz podejmowanie stosownych działań w tym zakresie,

10) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, administracją rządową, zespoloną i specjalną.

11) przygotowywanie dokumentów związanych z zaciąganiem przez gminę kredytów bankowych i pożyczek,

12) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez wójta dotyczących polityki rachunkowej,

13) inicjowanie i tworzenie warunków dla pozyskania dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań gminnych,

14) analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu państwa oraz pozyskanych środków z innych źródeł, które są w dyspozycji budżetu gminy,

15) nadzór nad terminowym ściąganiem należności i dochodzeniem roszczeń spornych oraz spłatą zobowiązań,

16) udzielanie kontrasygnaty na dokumentach mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,

17) nadzorowanie i koordynowanie pracy Referatu Finansowego,

18) wykonywanie innych prac zleconych przez wójta.


Kod QR z bezpośrednim linkiem do powyższego artykułu.