Sekretarz Gminy Sawin
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe

Sekretarz Gminy Sawin (SG)


tel. (082) 567 30 81
fax (082) 567 30 12 wew. 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 

Do zadań sekretarza gminy należy zapewnienie sprawnego działania i funkcjonowania urzędu, a w szczególności:

1) zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
2) organizowanie pracy urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne,
3) opracowywanie projektów zmian Statutu Gminy i regulaminu organizacyjnego urzędu,
4) opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów,
5) współpraca z przewodniczącym rady w zakresie przygotowywania materiałów na obrady rady,
6) współpraca z sołtysami,
7) nadzorowanie prowadzenia książki kontroli,
8) prowadzenie książki skarg i wniosków,
9) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
10) przyjmowanie pism sądowych i prokuratorskich w wypadku niemożności ich doręczenia w miej­scu zamieszkania, organizowanie i koordynowanie prac w zakresie przeprowadzenia wyborów do organów samo­rządu mieszkańców wsi,
11) prowadzenie rejestru zarządzeń wydanych przez wójta,
12) prowadzenie zbioru regulaminów i zarządzeń kierownika zakładu dotyczących funkcjonowania urzędu jako zakładu pracy,
13) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
14) organizowanie praktycznej nauki dla studentów,
15) wywieszanie w Urzędzie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu jest nieznane,
16) nadzorowanie przestrzegania zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli,
17) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego oraz obwieszczeń urzędo­wych,
18) przekazywanie wykazu osób objętych obowiązkiem przekazywania informacji do „Rejestru Korzyści”,
19) nadzór nad sprawami z zakresu:

1) ochrony informacji niejawnych,
2) ochrony danych osobowych,
3) obsługi prawnej,
4) przestrzeganie zasad kontroli zarządczej.

20) sekretarz bezpośrednio nadzoruje działalność i pracę:

1) konserwatora,
2) sprzątaczki,
3) palaczy c.o,

21) pod nieobecność wójta – sekretarz zastępuje wójta we wszystkich sprawach, o ile wójt nie zarządzi inaczej,
22) nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w budynku urzędu oraz na posesji,
23) nadzór pracy pracowników urzędu oraz prowadzenie spraw bhp urzędu,
24) organizowanie i nadzorowanie właściwej ochrony fizycznej budynku urzędu,
25) gospodarowanie sprzętem będącym własnością urzędu,
26) administrowanie budynkiem stanowiącym siedzibę urzędu oraz prowadzenie ewidencji udostęp­nianych pomieszczeń w urzędzie i ewidencji wydawanych kluczy do urzędu i pomieszczeń,
27) organizowanie i prowadzenie spraw w zakresie bezpieczeństwa publicznego, w tym w szcze­gólności prowadzenie spraw w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych odbywających się na terenie gminy, wydawania decyzji o zezwoleniu bądź zakazie odbycia zgromadzenia, udzie­lania pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych, jeżeli zbiórka ma być przeprowa­dzona na obszarze gminy, przyjmowanie informacji o wynikach zbiórki i sposobie wykorzy­stania zebranych środków.
28) nadzór nad pracą stażystów i osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.
29) nadzorowanie i koordynowanie pracy Referatu Organizacyjnego.
30) wykonywanie innych prac zleconych przez wójta.

 
 

Kontakt

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin
tel./fax 82 567 30 12
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
woj. lubelskie, pow. chełmski

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek 08:00 - 16:00
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

Wyszukiwarka

Publikacje do pobrania

Usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Gmina Sawin informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbestjest dotowana na podstawie umowy nr 137/2018/D/OZ z dnia 08.06.2018 r. zawartej
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

Wyślij plik na skrzynkę

Wypełnij e-wniosek

Krajowa Mapa Zagrożeń

Uzyskaj profil zaufany

Zarządzaj firmą

Google+