Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej (RRG)

Kierownik
- Irena Szpakowska-Grzeluk (pok. 209)
tel. (082) 567 30 92 wew. 30
fax (082) 567 30 12 wew. 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
Stanowisko ds. ochrony środowiska (RRS)
- Teresa Gulajew (pok. 209)
tel. (082) 567 30 92 wew. 31
fax (082) 567 30 12 wew. 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
Stanowiska ds. gospodarki komunalnej (RRK)
- Elżbieta Wójcicka (pok. 209)
tel. (082) 567 30 92 wew. 31
fax (082) 567 30 12 wew. 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
Konserwator wodociągów (RRW)
- Zbigniew Mazurek
- Grzegorz Patrzylas
 
Pracownik sprzątający park (RRP)
- Władysław Palestrant
 
Do zadań Referatu Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (RRO) należy:

1) realizowanie zadań własnych samorządu wynikających z:

a) prawa ochrony środowiska, w tym:

– planowanie ochrony środowiska,

– prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach dotyczących środowiska,

– udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w posiada­niu urzędu,

– naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

b) prawa o odpadach:

– planowanie gospodarki odpadami,

– opiniowanie programów gospodarki odpadami oraz wniosków ozezwolenie na pro­wadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami,

– prowadzenie kart ewidencji odpadów,

– prowadzenie postępowań dotyczących usuwania odpadów z miejsc nie przezna­czonych do ich składowania lub magazynowania,

– ustalanie górnych stawek opłat za wywóz odpadów i nieczystości ciekłych,

– wykonywanie zadań wynikających z gminnego programu usuwania azbestu,

c) prawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:

– zapewnienie czystości i porządku oraz tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania,

– ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, przygotowywanie propozycji szczegółowych zasad utrzymania porządku i czysto­ści,

– postępowanie związane z udzielaniem zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbioru i wywozu nieczystości ciekłych,

– prowadzenie ewidencji zawartych umów na odbiór nieczystości,

– prowadzenie systemu zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy,

d) prawa o ochronie przyrody, w tym ochrona zieleni, w szczególności ochrona drzew i krzewów, przygotowywanie propozycji rozstrzygnięć wsprawie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,

– naliczania i pobierania opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia,

– lustracja w terenie

e) gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym w szczególności:

– tworzenie zasobów gruntów i prowadzenie ich rejestrów na potrzeby gminy,

– zarządzanie zasobami nieruchomości komunalnych,

– organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości gminnych,

– przygotowywanie oferty nieruchomości dla pozyskania inwestorów, współdziałanie w tym zakresie ze stanowiskiem ds. promocji gminy,

– wydawanie decyzji o przekazaniu gruntów komunalnym jednostkom organizacyj­nym w trwały zarząd,

– ustalanie i aktualizowanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, użytkowanie itrwały zarząd, dzierżawę oraz opłat adiacenckich i innych opłat,

– wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości,

– prowadzenie komunalizacji gruntów

– zajmowanie nieruchomości na cele wojskowe i obronne,

– opracowywanie planów rekultywacji gruntów zdewastowanych i zdegradowanych,

2) współpraca z Agencją Nieruchomości Rolnych w wykonywaniu zadań w zakresie tworzenia zasobów gruntów na potrzeby gminy, a także przejętych na podstawie porozumienia,

3) prowadzenie spraw w zakresie oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi,

4) prowadzenie spraw związanych z podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości,

5) prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów oraz miejscowości,

6) ochrona przed powodzią, prowadzenie działań w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska, współdziałanie w tym zakresie z jednost­kami obrony cywilnej i innymi instytucjami,

7) wykonywanie zadań z zakresu ustawy o ochronie zwierząt,

8) współdziałanie z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa wzakresie sygnalizacji pojawienia się chwastów i szkodników w uprawach i nasadzeniach oraz nadzór nad ich zwalczaniem,

9) współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zakaźnych chorób zwierzęcych,

10) opracowywanie wspólnie ze służbami doradczymi planów szkoleń, wdrażania i upowszech­niania postępu rolniczego, organizowanie i udostępnianie rolnikom informacji na temat pro­gramów pomocowych, udzielanie pomocy przy wypełnianiu wniosków o dopłaty przez rolni­ków, koordynowanie pracy stażystów i osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,

11) współdziałanie z Wojewódzkim Urzędem Statystycznym w zakresie organizacji i przeprowa­dzania powszechnego spisu rolnego i ludności,

12) prowadzenie spraw w zakresie wydawania zezwoleń na uprawę maku oraz nadzór nad uprawami maku,

13) realizowanie usług i dostaw w celu wykonywania zadań w referacie zzastosowaniem prze­pisów o zamówieniach publicznych,

14) koordynowanie, nadzorowanie i prowadzenie spraw w zakresie udzielenia zamówień publicznych na roboty, usługi i dostawy,

15) realizacja obowiązkowych kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych na terenie gminy, przyjmowanie zawiadomień o nie­spełnieniu przez rolnika obowiązku ubezpieczenia, wzywanie do uiszczenia opłaty, współ­działanie w realizacji windykacji opłat od osób obowiązanych do spełnienia obowiązku ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwa­rancyjnym (ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpiecze­niowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych),

16) w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy i lokalami użytkowymi:

a) opracowywanie założeń do wieloletnich programów gospodarowania zasobem miesz­kaniowym gminy,

b) opiniowanie planów utrzymania, remontów i modernizacji zasobów mieszkaniowych,

c) przedkładanie propozycji zasad wynajmowania lokali mieszkaniowych - kształtowanie polityki czynszowej dla zasobów mieszkaniowych i użytkowych,

d) sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych,

17) utrzymywanie czystości i estetyki gminy, wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbioru i wywozu odpadów komunalnych, organizowanie odbioru odpadów komunalnych,

18) nadzór nad oczyszczalnią ścieków, stacjami ujęcia wody pitnej w zakresie wymogów sani­tarnych oraz miejscem wykorzystywanym do kąpieli,

19) nadzór nad funkcjonowaniem Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Mali­nówce,

– monitoring i zawieranie umów z zarządcą składowiska,

20) nadzór nad funkcjonowaniem punktu skupu żywca,

21) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,

22) realizowanie zadań z zakresu prawa łowieckiego,

23) prowadzenie spraw w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadza­nia ścieków, w tym w szczególności:

a) wypisywanie dowodów wpłat KP,

b) zawieranie umów i wykrywanie bezumownego poboru wody i odprowadzania ścieków,

c) terminowe naliczanie opłat oraz prowadzenie ich ewidencji i windykacji,

d) opracowywanie danych do ustalenia taryf za wodę i ścieki oraz projektów taryf,

24) przygotowywanie uzgodnień poprzedzających wydawanie decyzji na pozyskiwanie, rozpro­wadzanie i wydobywanie kopalin na terenie gminy oraz realizacja innych zadań wynikają­cych z ustawy prawo geologiczne i górnicze.

25) sprawozdawczość statystyczna.

26) Informacja o stanie mienia.

Kontakt

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin
tel./fax 82 567 30 12
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
woj. lubelskie, pow. chełmski

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek 08.00 - 16.00
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

Wyszukiwarka

Publikacje do pobrania

Wyślij plik na skrzynkę

Wypełnij e-wniosek

Krajowa Mapa Zagrożeń

Uzyskaj profil zaufany

Zarządzaj firmą

Google+