Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
20190531_dzien_dziecka230
20190531_dzien_dziecka230
20190531_dzien_dziecka242
20190531_dzien_dziecka242
20190531_dzien_dziecka048
20190531_dzien_dziecka048
20190531_dzien_dziecka269
20190531_dzien_dziecka269
20190531_dzien_dziecka145
20190531_dzien_dziecka145
20190531_dzien_dziecka162
20190531_dzien_dziecka162
20190531_dzien_dziecka189
20190531_dzien_dziecka189
20190531_dzien_dziecka202
20190531_dzien_dziecka202
20190531_dzien_dziecka142
20190531_dzien_dziecka142
20190531_dzien_dziecka041
20190531_dzien_dziecka041
20190531_dzien_dziecka128
20190531_dzien_dziecka128

Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej (RRG)

Kierownik
- Irena Szpakowska-Grzeluk (pok. 209)
tel. (082) 567 30 92 wew. 30
fax (082) 567 30 12 wew. 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
Stanowisko ds. ochrony środowiska (RRS)
- Teresa Gulajew (pok. 209)
tel. (082) 567 30 92 wew. 31
fax (082) 567 30 12 wew. 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
Stanowiska ds. gospodarki komunalnej (RRK)
- Elżbieta Wójcicka (pok. 209)
tel. (082) 567 30 92 wew. 31
fax (082) 567 30 12 wew. 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
Konserwator wodociągów (RRW)
- Zbigniew Mazurek
- Grzegorz Patrzylas
 
Pracownik sprzątający park (RRP)
- Władysław Palestrant
 
Do zadań Referatu Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (RRO) należy:

1) realizowanie zadań własnych samorządu wynikających z:

a) prawa ochrony środowiska, w tym:

– planowanie ochrony środowiska,

– prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach dotyczących środowiska,

– udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w posiada­niu urzędu,

– naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

b) prawa o odpadach:

– planowanie gospodarki odpadami,

– opiniowanie programów gospodarki odpadami oraz wniosków ozezwolenie na pro­wadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami,

– prowadzenie kart ewidencji odpadów,

– prowadzenie postępowań dotyczących usuwania odpadów z miejsc nie przezna­czonych do ich składowania lub magazynowania,

– ustalanie górnych stawek opłat za wywóz odpadów i nieczystości ciekłych,

– wykonywanie zadań wynikających z gminnego programu usuwania azbestu,

c) prawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:

– zapewnienie czystości i porządku oraz tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania,

– ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, przygotowywanie propozycji szczegółowych zasad utrzymania porządku i czysto­ści,

– postępowanie związane z udzielaniem zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbioru i wywozu nieczystości ciekłych,

– prowadzenie ewidencji zawartych umów na odbiór nieczystości,

– prowadzenie systemu zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy,

d) prawa o ochronie przyrody, w tym ochrona zieleni, w szczególności ochrona drzew i krzewów, przygotowywanie propozycji rozstrzygnięć wsprawie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,

– naliczania i pobierania opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia,

– lustracja w terenie

e) gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym w szczególności:

– tworzenie zasobów gruntów i prowadzenie ich rejestrów na potrzeby gminy,

– zarządzanie zasobami nieruchomości komunalnych,

– organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości gminnych,

– przygotowywanie oferty nieruchomości dla pozyskania inwestorów, współdziałanie w tym zakresie ze stanowiskiem ds. promocji gminy,

– wydawanie decyzji o przekazaniu gruntów komunalnym jednostkom organizacyj­nym w trwały zarząd,

– ustalanie i aktualizowanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, użytkowanie itrwały zarząd, dzierżawę oraz opłat adiacenckich i innych opłat,

– wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości,

– prowadzenie komunalizacji gruntów

– zajmowanie nieruchomości na cele wojskowe i obronne,

– opracowywanie planów rekultywacji gruntów zdewastowanych i zdegradowanych,

2) współpraca z Agencją Nieruchomości Rolnych w wykonywaniu zadań w zakresie tworzenia zasobów gruntów na potrzeby gminy, a także przejętych na podstawie porozumienia,

3) prowadzenie spraw w zakresie oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi,

4) prowadzenie spraw związanych z podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości,

5) prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów oraz miejscowości,

6) ochrona przed powodzią, prowadzenie działań w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska, współdziałanie w tym zakresie z jednost­kami obrony cywilnej i innymi instytucjami,

7) wykonywanie zadań z zakresu ustawy o ochronie zwierząt,

8) współdziałanie z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa wzakresie sygnalizacji pojawienia się chwastów i szkodników w uprawach i nasadzeniach oraz nadzór nad ich zwalczaniem,

9) współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zakaźnych chorób zwierzęcych,

10) opracowywanie wspólnie ze służbami doradczymi planów szkoleń, wdrażania i upowszech­niania postępu rolniczego, organizowanie i udostępnianie rolnikom informacji na temat pro­gramów pomocowych, udzielanie pomocy przy wypełnianiu wniosków o dopłaty przez rolni­ków, koordynowanie pracy stażystów i osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,

11) współdziałanie z Wojewódzkim Urzędem Statystycznym w zakresie organizacji i przeprowa­dzania powszechnego spisu rolnego i ludności,

12) prowadzenie spraw w zakresie wydawania zezwoleń na uprawę maku oraz nadzór nad uprawami maku,

13) realizowanie usług i dostaw w celu wykonywania zadań w referacie zzastosowaniem prze­pisów o zamówieniach publicznych,

14) koordynowanie, nadzorowanie i prowadzenie spraw w zakresie udzielenia zamówień publicznych na roboty, usługi i dostawy,

15) realizacja obowiązkowych kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych na terenie gminy, przyjmowanie zawiadomień o nie­spełnieniu przez rolnika obowiązku ubezpieczenia, wzywanie do uiszczenia opłaty, współ­działanie w realizacji windykacji opłat od osób obowiązanych do spełnienia obowiązku ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwa­rancyjnym (ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpiecze­niowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych),

16) w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy i lokalami użytkowymi:

a) opracowywanie założeń do wieloletnich programów gospodarowania zasobem miesz­kaniowym gminy,

b) opiniowanie planów utrzymania, remontów i modernizacji zasobów mieszkaniowych,

c) przedkładanie propozycji zasad wynajmowania lokali mieszkaniowych - kształtowanie polityki czynszowej dla zasobów mieszkaniowych i użytkowych,

d) sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych,

17) utrzymywanie czystości i estetyki gminy, wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbioru i wywozu odpadów komunalnych, organizowanie odbioru odpadów komunalnych,

18) nadzór nad oczyszczalnią ścieków, stacjami ujęcia wody pitnej w zakresie wymogów sani­tarnych oraz miejscem wykorzystywanym do kąpieli,

19) nadzór nad funkcjonowaniem Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Mali­nówce,

– monitoring i zawieranie umów z zarządcą składowiska,

20) nadzór nad funkcjonowaniem punktu skupu żywca,

21) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,

22) realizowanie zadań z zakresu prawa łowieckiego,

23) prowadzenie spraw w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadza­nia ścieków, w tym w szczególności:

a) wypisywanie dowodów wpłat KP,

b) zawieranie umów i wykrywanie bezumownego poboru wody i odprowadzania ścieków,

c) terminowe naliczanie opłat oraz prowadzenie ich ewidencji i windykacji,

d) opracowywanie danych do ustalenia taryf za wodę i ścieki oraz projektów taryf,

24) przygotowywanie uzgodnień poprzedzających wydawanie decyzji na pozyskiwanie, rozpro­wadzanie i wydobywanie kopalin na terenie gminy oraz realizacja innych zadań wynikają­cych z ustawy prawo geologiczne i górnicze.

25) sprawozdawczość statystyczna.

26) Informacja o stanie mienia.

Kontakt

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin
tel./fax 82 567 30 12
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
woj. lubelskie, pow. chełmski

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek 08.00 - 16.00
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

Wyszukiwarka

Zamieszczono w związku z przesłaną petycją.

Publikacje do pobrania

Wyślij plik na skrzynkę

Wypełnij e-wniosek

Krajowa Mapa Zagrożeń

Uzyskaj profil zaufany

Zarządzaj firmą

Google+