Referat Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Obsługi Inwestycji
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Referat Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Obsługi Inwestycji

Referat Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Obsługi Inwestycji (RBI)

 

Kierownik
- Teresa Oziomek (pok. 202)
tel. (082) 567 30 92 wew. 20
fax (082) 567 30 12 wew. 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Stanowisko ds. infrastruktury technicznej (RBT)
- Paweł Misiura (pok. 202)
tel. (082) 567 30 92 wew. 20
fax (082) 567 30 12 wew. 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
Pracownicy obsługi technicznej kanalizacji (RBK)
- Marek Gałan
- Jacek Kozorys
- Paweł Werema
 
Do zadań Referatu Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Obsługi Inwestycji należy:

1) prowadzenie spraw w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz polityki przestrzen­nej gminy, w tym w szczególności:

a) przygotowywanie granic obszaru, przedmiotu i zasięgu ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy,

b) prowadzenie rejestru planów przestrzennego zagospodarowania i wniosków o wprowa­dzenie zmian w planach miejscowych,

c) przygotowywanie informacji o skutkach obowiązywania planu,

d) określenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

e) wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzen­nego,

f) prowadzenie spraw w zakresie opłaty planistycznej,

g) wydawanie informacji o terenie,

2) rozbudowa i modernizacja oraz nadzór nad utrzymaniem sieci dróg lokalnych, w tym w szczególności:

a) opracowywanie planów rozwoju i utrzymania infrastruktury drogowej,

b) prowadzenie ewidencji dróg i mostów gminnych,

c) współpraca z zarządcami dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w zakresie utrzymania i rozwoju sieci dróg ponadlokalnych,

d) prowadzenie spraw w zakresie pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gmin­nych,

e) wydawanie zgód na wejście na teren drogi gminnej oraz wydawanie warunków tech­nicznych na wykonanie zjazdów z dróg gminnych,

3) ustalanie opłat adiacenckich i renty planistycznej,

4) w zakresie gospodarki komunalnej:

a) planowanie i organizacja na terenie gminy zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło, paliwa gazowe oraz koordynowanie polityki ekoenergetycznej w gminie, w tym w szcze­gólności wspieranie rozwoju lokalnych zasobów odnawialnych źródeł energii, przedsię­wzięć termomodernizacyjnych i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, współdziałanie i współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój odnawialnych źródeł energii i ich wykorzystanie zgodnie z ustawą „Prawo Energetyczne”,

b) utrzymywanie i rozwój oświetlenia dróg i placów publicznych,

c) planowanie i organizacja budowy i rozbudowy sieci kanalizacji i oczyszczalni ścieków,

d) organizacja działań w zakresie cmentarnictwa komunalnego,

e) współpraca i monitorowanie poziomu jakości usług publicznych,

f) nadzór techniczny nad zaopatrzeniem mieszkańców gminy w wodę, przygotowanie wieloletniego planu rozwoju urządzeń wodociągowych,

5) rozbudowa, utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej gminy, w tym:

a) przygotowywanie projektów budżetowych zadań gospodarczych,

b) przygotowywanie wieloletnich programów inwestycyjnych,

c) współpraca ze skarbnikiem w zakresie projektowania źródeł finansowania inwestycji,

d) inicjowanie i organizowanie współpracy z organizacjami gospodarczymi i instytucjami finansowymi w zakresie przedsięwzięć finansowych ze środków Unii Europejskiej i kapitału zagranicznego na zadania inwestycyjne gminy,

e) sporządzanie wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków pozabudże­towych,

f) prowadzenie nadzoru nad realizacją, odbiorem, rozliczaniem i przekazywaniem do użytkowania inwestycji,

6) nadzór nad oczyszczalnią ścieków, stacjami ujęcia wody pitnej w zakresie obsługi technicz­nej,

7) prowadzenie spraw wynikających z ustawy „Prawo Budowlane” będących w kompetencji gminy,

8) opiniowanie podziału nieruchomości,

9) prowadzeni spraw związanych z wydawaniem decyzji środowiskowych,

10) współpraca z jednostkami prowadzącymi nadzór nad obiektami gospodarki wodnej,

11) zgłaszanie wniosków do urzędowego rozkłady jazdy oraz obsługi pasażerskiej wykonywa­nej przez PKS i prywatnych przewoźników w komunikacji lokalnej, opiniowanie zamierzo­nych zmian w rozkładach jazdy oraz współudział w ustalaniu lokalizacji przystanków,

12) nadzór budowlany nad komunalnymi obiektami użyteczności publicznej stanowiącymi wła­sność gminy,

13) wydawanie warunków technicznych na wykonywane przyłącza wodociągowe i kanaliza­cyjne,

14) uzgodnienie projektów technicznych pod względem istniejącej infrastruktury technicznej stanowiącej własność komunalną gminy,

15) opracowywanie niezbędnych informacji o realizowanych inwestycjach, remontach, moderni­zacjach obiektów na terenie gminy,

16) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – złożenie gminnej ewidencji dóbr kultury i zabytków (karty adresowe),

17) organizowanie i nadzór wykonywania prac społecznie użytecznych,

18) prowadzenie spraw wynikających z ustawy „Prawo Geologiczne i Górnicze”, dotyczących gminy, będących w kompetencji gminy,

19) współpraca z organami administracji rządowej w zakresie nadzoru budowlanego,

20) realizowanie usług i dostaw w celu wykonywania zadań w referacie zzastosowaniem prze­pisów o zamówieniach publicznych,

21) koordynowanie, nadzorowanie i prowadzenie spraw w zakresie udzielania zamówień publicznych na roboty, usługi i dostawy, których wartość przekracza 14.000 €, prowadzenie rejestru umów o udzielenie zamówień publicznych oraz przekazywanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych w trybie określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Kontakt

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin
tel./fax 82 567 30 12
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
woj. lubelskie, pow. chełmski

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek 08.00 - 16.00
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

Wyszukiwarka

Publikacje do pobrania

Wyślij plik na skrzynkę

Wypełnij e-wniosek

Krajowa Mapa Zagrożeń

Uzyskaj profil zaufany

Zarządzaj firmą

Google+