Referat Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Obsługi Inwestycji
20190531_dzien_dziecka054
20190531_dzien_dziecka054
20190531_dzien_dziecka013
20190531_dzien_dziecka013
20190531_dzien_dziecka120
20190531_dzien_dziecka120
20190531_dzien_dziecka231
20190531_dzien_dziecka231
20190531_dzien_dziecka258
20190531_dzien_dziecka258
20190531_dzien_dziecka103
20190531_dzien_dziecka103
20190531_dzien_dziecka049
20190531_dzien_dziecka049
20190531_dzien_dziecka026
20190531_dzien_dziecka026
20190531_dzien_dziecka038
20190531_dzien_dziecka038
20190531_dzien_dziecka065
20190531_dzien_dziecka065
20190531_dzien_dziecka161
20190531_dzien_dziecka161

Referat Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Obsługi Inwestycji

Referat Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Obsługi Inwestycji (RBI)

 

Kierownik
- Teresa Oziomek (pok. 202)
tel. (082) 567 30 92 wew. 20
fax (082) 567 30 12 wew. 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Stanowisko ds. infrastruktury technicznej (RBT)
- Paweł Misiura (pok. 202)
tel. (082) 567 30 92 wew. 20
fax (082) 567 30 12 wew. 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
Pracownicy obsługi technicznej kanalizacji (RBK)
- Marek Gałan
- Jacek Kozorys
- Paweł Werema
 
Do zadań Referatu Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Obsługi Inwestycji należy:

1) prowadzenie spraw w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz polityki przestrzen­nej gminy, w tym w szczególności:

a) przygotowywanie granic obszaru, przedmiotu i zasięgu ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy,

b) prowadzenie rejestru planów przestrzennego zagospodarowania i wniosków o wprowa­dzenie zmian w planach miejscowych,

c) przygotowywanie informacji o skutkach obowiązywania planu,

d) określenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

e) wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzen­nego,

f) prowadzenie spraw w zakresie opłaty planistycznej,

g) wydawanie informacji o terenie,

2) rozbudowa i modernizacja oraz nadzór nad utrzymaniem sieci dróg lokalnych, w tym w szczególności:

a) opracowywanie planów rozwoju i utrzymania infrastruktury drogowej,

b) prowadzenie ewidencji dróg i mostów gminnych,

c) współpraca z zarządcami dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w zakresie utrzymania i rozwoju sieci dróg ponadlokalnych,

d) prowadzenie spraw w zakresie pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gmin­nych,

e) wydawanie zgód na wejście na teren drogi gminnej oraz wydawanie warunków tech­nicznych na wykonanie zjazdów z dróg gminnych,

3) ustalanie opłat adiacenckich i renty planistycznej,

4) w zakresie gospodarki komunalnej:

a) planowanie i organizacja na terenie gminy zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło, paliwa gazowe oraz koordynowanie polityki ekoenergetycznej w gminie, w tym w szcze­gólności wspieranie rozwoju lokalnych zasobów odnawialnych źródeł energii, przedsię­wzięć termomodernizacyjnych i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, współdziałanie i współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój odnawialnych źródeł energii i ich wykorzystanie zgodnie z ustawą „Prawo Energetyczne”,

b) utrzymywanie i rozwój oświetlenia dróg i placów publicznych,

c) planowanie i organizacja budowy i rozbudowy sieci kanalizacji i oczyszczalni ścieków,

d) organizacja działań w zakresie cmentarnictwa komunalnego,

e) współpraca i monitorowanie poziomu jakości usług publicznych,

f) nadzór techniczny nad zaopatrzeniem mieszkańców gminy w wodę, przygotowanie wieloletniego planu rozwoju urządzeń wodociągowych,

5) rozbudowa, utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej gminy, w tym:

a) przygotowywanie projektów budżetowych zadań gospodarczych,

b) przygotowywanie wieloletnich programów inwestycyjnych,

c) współpraca ze skarbnikiem w zakresie projektowania źródeł finansowania inwestycji,

d) inicjowanie i organizowanie współpracy z organizacjami gospodarczymi i instytucjami finansowymi w zakresie przedsięwzięć finansowych ze środków Unii Europejskiej i kapitału zagranicznego na zadania inwestycyjne gminy,

e) sporządzanie wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków pozabudże­towych,

f) prowadzenie nadzoru nad realizacją, odbiorem, rozliczaniem i przekazywaniem do użytkowania inwestycji,

6) nadzór nad oczyszczalnią ścieków, stacjami ujęcia wody pitnej w zakresie obsługi technicz­nej,

7) prowadzenie spraw wynikających z ustawy „Prawo Budowlane” będących w kompetencji gminy,

8) opiniowanie podziału nieruchomości,

9) prowadzeni spraw związanych z wydawaniem decyzji środowiskowych,

10) współpraca z jednostkami prowadzącymi nadzór nad obiektami gospodarki wodnej,

11) zgłaszanie wniosków do urzędowego rozkłady jazdy oraz obsługi pasażerskiej wykonywa­nej przez PKS i prywatnych przewoźników w komunikacji lokalnej, opiniowanie zamierzo­nych zmian w rozkładach jazdy oraz współudział w ustalaniu lokalizacji przystanków,

12) nadzór budowlany nad komunalnymi obiektami użyteczności publicznej stanowiącymi wła­sność gminy,

13) wydawanie warunków technicznych na wykonywane przyłącza wodociągowe i kanaliza­cyjne,

14) uzgodnienie projektów technicznych pod względem istniejącej infrastruktury technicznej stanowiącej własność komunalną gminy,

15) opracowywanie niezbędnych informacji o realizowanych inwestycjach, remontach, moderni­zacjach obiektów na terenie gminy,

16) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – złożenie gminnej ewidencji dóbr kultury i zabytków (karty adresowe),

17) organizowanie i nadzór wykonywania prac społecznie użytecznych,

18) prowadzenie spraw wynikających z ustawy „Prawo Geologiczne i Górnicze”, dotyczących gminy, będących w kompetencji gminy,

19) współpraca z organami administracji rządowej w zakresie nadzoru budowlanego,

20) realizowanie usług i dostaw w celu wykonywania zadań w referacie zzastosowaniem prze­pisów o zamówieniach publicznych,

21) koordynowanie, nadzorowanie i prowadzenie spraw w zakresie udzielania zamówień publicznych na roboty, usługi i dostawy, których wartość przekracza 14.000 €, prowadzenie rejestru umów o udzielenie zamówień publicznych oraz przekazywanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych w trybie określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Kontakt

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin
tel./fax 82 567 30 12
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
woj. lubelskie, pow. chełmski

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek 08.00 - 16.00
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

Wyszukiwarka

Zamieszczono w związku z przesłaną petycją.

Publikacje do pobrania

Wyślij plik na skrzynkę

Wypełnij e-wniosek

Krajowa Mapa Zagrożeń

Uzyskaj profil zaufany

Zarządzaj firmą

Google+