Organizacja UG
20190531_dzien_dziecka128
20190531_dzien_dziecka128
20190531_dzien_dziecka176
20190531_dzien_dziecka176
20190531_dzien_dziecka186
20190531_dzien_dziecka186
20190531_dzien_dziecka032
20190531_dzien_dziecka032
20190531_dzien_dziecka008
20190531_dzien_dziecka008
20190531_dzien_dziecka230
20190531_dzien_dziecka230
20190531_dzien_dziecka060
20190531_dzien_dziecka060
20190531_dzien_dziecka168
20190531_dzien_dziecka168
20190531_dzien_dziecka222
20190531_dzien_dziecka222
20190531_dzien_dziecka107
20190531_dzien_dziecka107
20190531_dzien_dziecka161
20190531_dzien_dziecka161

Organizacja i zasady funkcjonowania Urzędu

 1. Referat Organizacyjny (RSG)

  1) kierownik referatu – sekretarz gminy (SG),
  2) stanowisko ds. kadrowych (SK),
  3) stanowisko ds. promocji gminy (SP),
  4) stanowisko ds. informatyki (SI),
  5) stanowisko ds. oświaty (OS),
  6) sprzątaczka (PS),
  7) kierowca autobusu (PA),
  8) konserwator (PK).

 2. Referat Finansowy (RFN), w tym:

  1) kierownik referatu – skarbnik gminy (SKG),
  2) zastępca kierownika referatu – zastępca skarbnika gminy (RFZ),
  3) główny księgowy ds. budżetu (RGK),
  4) stanowisko ds. księgowości i płac (RFA),
  5) stanowisko ds. księgowości i budżetu (RFF),
  6) stanowisko ds. księgowości i budżetu (RFF),
  7) stanowisko ds. księgowości i budżetu (RFF),
  8) stanowisko ds. księgowości oświaty i kultury (ROK),
  9) obsługa kasy (RFK).

 3. Referat Podatkowy (RFP), w tym:

  1) kierownik referatu (RFP),
  2) stanowiska ds. obsługi podatkowej (RFP),
  3) stanowiska ds. obsługi podatkowej (RFP),
  4) stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat (RPO),
  5) stanowisko ds. księgowości podatkowej (RFG).

 4. Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej (RRG), w tym:

  1) kierownik referatu (RRG),
  2) stanowiska ds. gospodarki komunalnej (RRK),
  3) konserwator wodociągów (PW),
  4) konserwator wodociągów (PW),
  5) pracownik sprzątający park (PP).

 5. Referat Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Obsługi Inwestycji (RBI), w tym:

  1) kierownik referatu (RBI),
  2) stanowisko ds. obsługi inwestycji i ochrony środowiska (RBO),
  3) stanowisko ds. infrastruktury technicznej (RBT),
  4) pracownicy obsługi technicznej kanalizacji (RBK),
  5) pracownicy obsługi technicznej kanalizacji (RBK),
  6) pracownicy obsługi technicznej kanalizacji (RBK).

 6. Urząd Stanu Cywilnego (USC), w tym:

  1) kierownik urzędu stanu cywilnego (USC),
  2) zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego (ZSC),
  3) stanowisko ds. usc, ewidencji ludności i dowodów osobistych (UEL).

 7. Referat Rozwoju, Obsługi Rady Gminy i Projektów unijnych (SE) w tym:

  1) kierownik referatu (SE),
  2) stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i działalności gospodarczej (SR),
  3) stanowisko ds. realizacji i rozliczania projektów unijnych (SU).

 8. Stanowisko ds. obywatelskich (SO),
 9. Radca prawny (RP).

Wszystkie referaty i samodzielne stanowiska pracy, każdy w zakresie ustalonym w regulaminie, podejmują działania i prowadzą sprawy związane z realizacją zadań i kompetencji wójta, obejmujące w szczególności:

1) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań i kompetencji,
2) opracowywanie propozycji do projektu budżetu gminy oraz zmian budżetowych, w części dotyczącej danego referatu lub samodzielnego stanowiska pracy,
3) opracowywanie projektów zarządzeń i postanowień wójta oraz projektów uchwał rady i przedkładanie ich do oceny radcy prawnemu,
4) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie projektów decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej należących do zadań samorządu gminnego oraz stosowanie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
5) sprawowanie nadzoru nad działalnością gminnych jednostek organizacyjnych, wynikającego z merytorycznego zakresu działania referatu lub samodzielnego stanowiska pracy
6) prowadzenie spraw obronnych i obrony cywilnej we współpracy ze stanowiskiem ds. obywatelskich,
7) organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony informacji niejawnych,
8) wykonywanie zadań z zakresu ustawy o ochronie danych osobowych, udostępnianie informacji stanowiących informację publiczną, wynikających z merytorycznego zakresu działania oraz rejestrowanie tych spraw w elektronicznym rejestrze, którego funkcjonowanie koordynuje Referat Organizacyjny,
9) przygotowywanie informacji publicznej do wprowadzenia na podmiotową stronę Biuletynu Informacji Publicznej oraz jej aktualizowanie, współdziałanie w tym zakresie z informatykiem urzędu,
10) przygotowywanie dla potrzeb wójta, a także w celu przedstawienia innym organom, ocen, sprawozdań, analiz i bieżących informacji związanych z merytorycznym zakresem działania referatu,
11) rozpatrywanie interpelacji, wniosków i postulatów radnych oraz wniosków organów samorządów mieszkańców wsi, przygotowywanie projektów odpowiedzi do podpisu wójta,
12) rozpatrywanie skarg kierowanych do wójta i urzędu, badanie zasadności skarg, analizowanie źródeł i przyczyn ich powstawania, podejmowanie działań zapewniających należyte i terminowe załatwianie skarg, przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień oraz opracowywanie niezbędnych informacji o załatwieniu skarg i wniosków,
13) udzielanie, we współpracy ze stanowiskiem ds. promocji gminy informacji środkom masowego przekazu o działalności i zamierzeniach w zakresie realizacji zadań, reagowanie na krytykę prasową i wykorzystanie jej dla pracy referatu,
14) analizowanie przepisów prawa oraz zgłaszanie zmian do statutu i regulaminu urzędu, wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów, współdziałanie w tym zakresie z sekretarzem,
15) wypisywanie i prowadzenie rejestru druków KP oraz druków ścisłego zarachowania dotyczących spraw referatu,
16) przygotowanie do archiwum dokumentów wytworzonych w referacie,
17) przestrzeganie zasad kontroli zarządczej.

Kontakt

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin
tel./fax 82 567 30 12
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
woj. lubelskie, pow. chełmski

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek 08.00 - 16.00
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

Wyszukiwarka

Zamieszczono w związku z przesłaną petycją.

Publikacje do pobrania

Wyślij plik na skrzynkę

Wypełnij e-wniosek

Krajowa Mapa Zagrożeń

Uzyskaj profil zaufany

Zarządzaj firmą

Google+