Statut

Zdjęcie z galerii

20200830_dozynki001
20200830_dozynki001
20200830_dozynki036
20200830_dozynki036
20200830_dozynki004
20200830_dozynki004
20200830_dozynki033
20200830_dozynki033
20200830_dozynki020
20200830_dozynki020
20200830_dozynki012
20200830_dozynki012
20200830_dozynki002
20200830_dozynki002
20200830_dozynki030
20200830_dozynki030
20200830_dozynki031
20200830_dozynki031
20200830_dozynki016
20200830_dozynki016
20200830_dozynki025
20200830_dozynki025

Nowa strona internetowa

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-sawin

Statut

 

STATUT
REGIONALNEGO TOWARZYSTWA GMINY SAWIN
TEKST JEDNOLITY

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regionalne Towarzystwo Gminy Sawin, w dalszych postanowieniach Statutu zwane Towarzystwem, jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, nr 79, poz. 855).

2. Towarzystwo może w swej nazwie przyjąć imię osoby zasłużonej dla Towarzystwa, gminy lub związanej z upamiętnieniem faktu lub miejsca historycznego z terenu gminy Sawin.

§ 2

1. Towarzystwo nosi charakter towarzystwa regionalnego, jest Towarzystwem apolitycznym, samorządnym.
2. Siedzibą Towarzystwa jest Sawin, będący siedzibą gminy.
3. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar całej gminy, przy czym do Towarzystwa mogą należeć również osoby fizyczne i osoby prawne spoza terenu gminy, wyrażając chęć działania na rzecz gminy w ramach Towarzystwa.

§ 3

1. Towarzystwo używa podłużnego stempla z napisem „Regionalne Towarzystwo Gminy Sawin” z ewentualnym dodaniem imienia w czasie późniejszym.
2. Towarzystwo może używać innych odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§ 4

Towarzystwo ma prawo opracowania dla swoich członków odpowiednich legitymacji i odznak honorowych, których wzór oraz regulamin nadawania zostaną opracowane przez odpowiednią komisję i zatwierdzone przez zarząd.


§ 5

Towarzystwo ma osobowość prawną, którą nabywa z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu w sprawie rejestracji.

Rozdział II
Cele Towarzystwa i środki działania

§ 6

Towarzystwo stawia sobie za cel:
1. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości regionalnej z jednoczesnym otwarciem się na inne społeczności i kultury
2. Kształtowania pojęcia „moja lokalna ojczyzna” i budzenie dumy z przynależności do niej
3. Wdrażania zamiłowania do badań przeszłości gminy, jej kultury, przyrody i innych dziedzin życia społecznego, politycznego, itp.
4. Przekazywania dziedzictwa kulturowego następnym pokoleniom
5. Tworzenia nowych tradycji kulturowych
6. Dbałość o estetykę, przyrodę, kulturę człowieka i jego środowisko
7. Rozwój duchowy i społeczny mieszkańców
8. Działanie na rzecz pełnej integracji osób niepełnosprawnych, starszych i wykluczonych społecznie ich opiekunów i rodzin w środowisku lokalnym
9. Poznawanie kultury i tradycji w zakresie globalnym
10. Działanie w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
11. Działanie w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
12. Działanie w zakresie działalności charytatywnej
13. Działanie w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
14. Działanie na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
15. Działanie w zakresie ochrony i promocji zdrowia
16. Działanie w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych ( w tym w zakresie aktywizacji społeczno- zawodowej
17. Działanie w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
18. Działanie na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
19. Działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym
20. Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
21. Działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
22. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
23. Działanie w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
24. Działanie w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży
25. Działanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
26. Działanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
27. Działanie w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
28. Działanie w zakresie turystyki i krajoznawstwa
29. Działanie w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego
30. Działanie w zakresie obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
31. Działanie w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
32. Działanie w zakresie ratownictwa i ochrony ludności
33. Działanie w zakresie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
34. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
35. Działanie w zakresie promocji i organizacji wolontariatu
36. Działanie w zakresie pomocy Polonii i Polakom za granicą
37. Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych
38. Działanie w zakresie promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
39. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
40. Działanie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

§ 7

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie badań historycznych, etnograficznych, genealogicznych, demograficznych, przyrodniczych i innych związanych z gminą Sawin
2. Prowadzenie i inicjowanie sesji popularno–naukowych i odczytów związanych z gminą.
3. Prowadzenie działalności wydawniczej poświęconej naszej gminie
4. Współpraca z władzami, instytucjami i innymi organizacjami w sprawach ochrony dóbr kultury duchowej i materialnej
5. Współpraca i wymiana doświadczeń z podobnymi towarzystwami w szczególności działającymi na terenie województwa lubelskiego
6. Współdziałanie w organizowaniu spotkań i odczytów, obchodów rocznic i imprez kulturalnych
7. Reprezentowanie społecznego ruchu regionalnego wobec społeczeństwa i władz oraz informowanie o osiągnięciach Towarzystwa
8. Nawiązywanie i kultywowanie więzi z Sawiniakami i sympatykami Sawina i gminy Sawin mieszkających w kraju i na świecie
9. Gromadzenie środków finansowych dla urzeczywistnienia realizowanych celów
10. Inicjowanie i realizowanie różnorodnych form pomocy dla osób niepełnosprawnych, starszych, wykluczonych społecznie, ich opiekunów i rodzin w środowisku lokalnym
11. Organizacja wymian międzynarodowych, imprez kulturalno-oświatowych, festynów, innych uroczystości z różnymi narodami i grupami etnicznymi
12. Prowadzenie działalności gospodarczej- jako dodatkowej w stosunku do działalności pożytku publicznego, z której dochód będzie przeznaczony na działalność pożytku publicznego
13. organizowanie szkoleń, kursów
14. prowadzenie działalności wydawniczej
15. organizowanie konferencji, seminariów i sympozjów, warsztatów, wykładów
16. organizowanie imprez kulturalno– oświatowych, rozrywkowych o charakterze masowym (sprzedaż biletów, loterie)
17. organizowanie zbiórek publicznych, licytacji na realizację zadań statutowych
18. prowadzenie działalności gospodarczej
19. wykonywanie inscenizacji ( regionalnych, obrzędowych, historycznych itp.)
20. wypożyczanie sprzętu, eksponatów
21. utworzenie i prowadzenie wioski tematycznej
22. wytwarzanie i sprzedaż wytworów regionalnych i żywności ekologicznej
23. zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej
24. organizowanie wypoczynku
25. prowadzenie działań i kampanii społecznych
26. organizowanie akcji charytatywnych
27. fundowanie sprzętu i wyposażenia
28. promocję gminy
29. współpraca z władzami, stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami
30. wspieranie grup nieformalnych
31. wspieranie tworzenia infrastruktury turystycznej
32. koordynowanie działań związanych z rozwojem turystyki i agroturystyki
33. prowadzenie ośrodka wolontariatu
34. prowadzenie izby regionalnej
35. promocję alternatywnych źródeł
36. organizowanie plenerów artystycznych


Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoby prawne mogą być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwo.

§ 9

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych
2. Członków wspierających
3. Członków honorowych

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy obywatel mieszkający tak w kraju, jak i za granicą, mający zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiony praw publicznych oraz akceptujący postanowienia statutu.
2. O przyjęciu do Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji decyduje zwykłą większością głosów zarząd Towarzystwa.

§ 11

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która zobowiąże się na piśmie do udzielania Towarzystwu pomocy finansowej, rzeczowej albo wyrażonej w innej formie.
2. Osoba prawna działa w Towarzystwie poprzez swego przedstawiciela.
3. Członków wspierających przyjmuje na podstawie pisemnej deklaracji Zarząd Towarzystwa zwykłą większością głosów.
4. Członek wspierający ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 12

1. Członkiem honorowym może być osoba zasłużona w sposób szczególny dla Towarzystwa, lub Sawina i gminy Sawin.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały podjętej na wniosek Zarządu.
3. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek, chyba, że taki obowiązek przyjmie na siebie dobrowolnie.


§ 13

Członek zwyczajny ma Członek zwyczajny ma prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa.
2. Uczestniczyć w zebraniach i wszelkich formach działalności Towarzystwa.
3. Korzystać z pomocy Towarzystwa.
4. Nosić odznakę organizacyjną.
5. Zgłaszać wszelkie propozycje i uwagi dotyczące bieżącego funkcjonowania Towarzystwa.
6. Do pełnej informacji o działalności Towarzystwa.

§ 14

Członkowie zwyczajny ma obowiązek:
1. Przestrzegać postanowień statutu, regulaminu i uchwał Towarzystwa.
2. Aktywnie uczestniczyć w pracach Towarzystwa oraz propagować jego cel i program.
3. Regularnie opłacać składki i inne świadczenia obowiązujące w Towarzystwie.

§ 15

1. Utrata praw członkowskich następuje przez:
1) Śmierć członka w odniesieniu do osoby fizycznej, a w odniesieniu do osób prawnych przez jego likwidację.
2) Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie.
3) Skreślenie z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich, przez okres jednego roku.
4) Działanie na szkodę Towarzystwa, nieprzestrzeganie Statutu, uchwał i Regulaminu Towarzystwa.
5) Pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądowym.
6) Pozbawienie godności członka honorowego.
1. Skreślenie z listy członków następuje na mocy uchwały Zarządu Towarzystwa.
2. Od uchwały zarządu w sprawie skreślenia z listy członków, przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Towarzystwa

§ 16

1. Władzami Towarzystwa są:
1) Walne Zebranie
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna
1. Kadencja władz organów trwa 4 lata

§ 17

1. Władze Towarzystwa pochodzą z wyboru odbytego w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania.
2. Nie można łączyć funkcji we władzach Towarzystwa.
3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy członków Towarzystwa jednego z członków będących w Zarządzie lub w komisji, można skład uzupełnić inną osobą, nie więcej jednak niż połowa składu osobowego zarządu lub Komisji Rewizyjnej. Gdyby jednak z Zarządu wystąpiło lub zostało skreślonych więcej niż połowa składu, wówczas należy dokonać wyboru nowych władz w normalnym trybie.

A/Walne Zebranie

§ 18

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. W Walnym Zebraniu mogą brać udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający i zaproszeni goście.
3. Osoby prawne będące członkami wspierającymi Towarzystwo uczestniczą w Walnym Zebraniu za pośrednictwem swych upoważnionych przedstawicieli.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia pisemnie co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania.
5. Do ważności Walnego Zebrania potrzebna jest obecność co najmniej połowy członków.
6. Zwołane Walne Zebranie w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków.
7. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz na cztery lata.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Uchwalenie Statutu i dokonywanie zmian Statutu lub niektórych jego paragrafów.
2. Uchwalenie głównych kierunków działalności Towarzystwa na najbliższą kadencję.
3. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania Towarzystwa.
4. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5. Wysłuchanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres upływającej kadencji i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
7. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Towarzystwa na wniosek Zarządu.
8. Decydowanie w sprawach, w których statut nie upoważnia do działań innych organów Towarzystwa.
9. Podejmowanie uchwały w sprawach rozwiązania Towarzystwa, wyboru Komisji Likwidacyjnej, przeznaczenia majątku Towarzystwa.

§ 20

1. Dopuszcza się zwołanie Nadzwyczajnego walnego Zebrania. Może ono być zwołane:
1) Na mocy uchwały walnego Zebrania.
2) Z inicjatywy Zarządu.
3) Z inicjatywy Komisji Rewizyjnej.
4) Na pisemne żądanie przynajmniej 1/10 członków uprawnionych do głosowania.
2. Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania winno zawierać informację na czyje żądanie i w jakiej sprawie jest ono zwołane.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie załatwia tylko te sprawy dla których zostało zwołane.

§ 21

1. Walne Zebranie prowadzi przewodniczący wybrany przez to Zgromadzenie.
2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
3. Głosowanie na Walnym Zebraniu jest jawne, chyba, że podejmie ono uchwałę o głosowaniu tajnym.
4. Głosowanie nad absolutorium i wybory władz Towarzystwa odbywają się w głosowaniu tajnym, chyba, że Walne Zebranie postanowi inaczej.
5. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół podpisany przez przewodniczącego i sekretarza obrad.

§ 22

1. Każdego roku odbywać się będzie zebranie sprawozdawcze.
2. Nad składanym sprawozdaniem winna odbyć się dyskusja, oraz głosowanie w celu jego przyjęcia.
3. Zebranie sprawozdawcze rozpatrzy i zatwierdzi budżet oraz plan na rok następny.

B/Zarząd Towarzystwa

§ 23

1. Zarząd Towarzystwa składa się z prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika oraz do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie.
2. Ustępujący członkowie Zarządu mogą kandydować ponownie, pod warunkiem, że Zarząd otrzyma absolutorium.
3. Członkowie Zarządu Towarzystwa nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 24

1. Kadencja Zarządu trwa 4 lata, chyba, że Zarząd poda się wcześniej do dymisji lub sprawozdanie zarządu za rok ubiegły nie otrzyma absolutorium.
2. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 25

1. Do zakresu działań Zarządu należy:
1) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
2) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.
3) Kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami.
4) Uchwalanie okresowych programów działania oraz sporządzania sprawozdań z ich realizacji.
5) Uchwalanie rocznych budżetów Towarzystwa i zatwierdzanie sprawozdań z ich realizacji.
6) Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz.
7) Określanie wysokości składek członkowskich i opłaty wpisowej.
8) Uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania.
9) Podejmowanie uchwał o przynależności Towarzystwa do krajowych i zagranicznych Stowarzyszeń.
10) Podejmowanie uchwał o przyjęciu i skreśleniu członków Towarzystwa.
11) Zawieranie porozumień z organami władzy samorządowej, państwowej, instytucjami i organizacjami społecznymi.
12) Administrowanie majątkiem i funduszami Towarzystwa.
13) Prowadzenie korespondencji, rachunkowości Towarzystwa zgodnie z przepisami prawa oraz uchwalonym przez zebranie sprawozdawcze budżetem.
14) Zgłaszanie o nadaniu godności członka honorowego przez Walne Zebranie.
15) Wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych dla walnego Zebrania.
2. Zebrania Zarządu odbywają się przy obecności co najmniej połowy członków.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równowagi głosów głos decydujący ma prezes.
4. Posiedzenia zarządu są protokołowane.

C/Komisja Rewizyjna

§ 26

1. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego oraz dwóch członków wybranych przez Walne Zebranie
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata
3. Komisja Rewizyjna jest statutowym kolegialnym organem kontroli lub nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającą mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej
b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni
1. Radca Prawny (adwokat) Towarzystwa nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej


§ 27

Do zakresu działania Komisji należy:
1. Kontrolowanie nie rzadziej niż raz w roku całokształtu działalności Towarzystwa.
2. Zwoływanie Walnego Zebrania w razie nie zwołania go przez Zarząd przed upływem kadencji
3. Żądanie zwołania posiedzenia Zarządu celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z przeprowadzonych kontroli; posiedzenie Zarządu winno się odbyć w ciągu 7 dni od złożenia wniosku.
4. Uchwalenie własnego regulaminu.
5. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania z własnej działalności, oceny Zarządu i wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
6. Członkowie Komisji rewizyjnej maja prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu.

Rozdział V
Majątek i fundusze Towarzystwa

§ 28

1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Majątek Towarzystwa powstaje z:
1) Opłat wpisowych i składek członkowskich.
2) Dochodów z nieruchomości, ruchomości stanowiących własność Towarzystwa, lub będących w jego użytkowaniu.
3) Dotacji, darowizn, zapisów, spadków, subwencji.
4) Wpływów z działalności statutowej.
3. Wszelkie dochody Towarzystwa są gromadzone na jednym koncie bankowym, a jedynym ich dysponentem jest Zarząd Towarzystwa.
4. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Towarzystwo nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do członków Towarzystwa, członków organów Towarzystwa lub jego pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”
2) przekazywać swojego majątku na rzecz członków Towarzystwa, członków organów Towarzystwa lub pracowników Towarzystwa oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli to przekazanie miałoby nastąpić bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków Towarzystwa, członków organów Towarzystwa, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio będzie wynikać ze statutowego celu Towarzystwa,
4) kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie organów Towarzystwa lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 29

1. Dla ważności oświadczeń woli w sprawach praw i obowiązków Towarzystwa wymagane są dwa podpisy w tym Prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika lub sekretarza.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy Prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza Zarządu.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 30

1. Uchwalenie Statutu, wszelkie zmiany w jego treści, oraz podjęcie decyzji o rozwiązaniu Towarzystwa następują w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania.
2. Wniosek o zmianę Statutu, a także o rozwiązanie Towarzystwa wraz z uzasadnieniem, winien być zgłoszony do Zarządu Towarzystwa na dwa miesiące przed terminem Walnego Zebrania i winien być umieszczony w porządku obrad.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie wyznacza likwidatora, określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa.

Dla inwestorów

O GMINIE SAWIN

--------------------------------------

DLACZEGO WARTO TU INWESTOWAĆ?

--------------------------------------

OFERTY LOKALIZACYJNE

--------------------------------------

WSPARCIE I KONTAKT

Kontakt

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin
tel. (82) 567 30 12
fax. (82) 545 97 14
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
woj. lubelskie, pow. chełmski

Dostepność

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek 08.00 - 16.00
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

Wyszukiwarka

Planowane wyłączenia

Publikacje do pobrania

Wyślij plik na skrzynkę

Wypełnij e-wniosek

Krajowa Mapa Zagrożeń

Uzyskaj profil zaufany

Zarządzaj firmą

Google+