Dla osób niepełnosprawnych

Zdjęcie z galerii

20200830_dozynki016
20200830_dozynki016
20200830_dozynki015
20200830_dozynki015
20200830_dozynki017
20200830_dozynki017
20200830_dozynki034
20200830_dozynki034
20200830_dozynki001
20200830_dozynki001
20200830_dozynki019
20200830_dozynki019
20200830_dozynki026
20200830_dozynki026
20200830_dozynki020
20200830_dozynki020
20200830_dozynki018
20200830_dozynki018
20200830_dozynki006
20200830_dozynki006
20200830_dozynki014
20200830_dozynki014

Nowa strona internetowa

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-sawin

OBSŁUGA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROCEDURA OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W URZĘDZIE GMINY SAWIN

 

WSTĘP 

§ 1.

1.     Urząd Gminy Sawin, zwany dalej „Urzędem", zapewnia obsługę osób niepełnosprawnych. Za osobę niepełnosprawną uznaje się osobę, której stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych.

2.      Procedura określa sposób postępowania pracowników Urzędu w stosunku do osób niepełnosprawnych.

UDOGODNIENIA ARCHITEKTONICZNE

§2.

1.     Wejście do budynku Urzędu nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych -w szczególności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

2.     Przy wejściu, o których mowa w ust. 1 znajduje się dzwonek, którym klient powiadamia pracownika Urzędu o swojej obecności. Po otrzymaniu sygnału pracownik, udziela klientowi pomocy w załatwieniu sprawy, z którą on przybył.

3.     Wyznacza się pracownika obsługującego Sekretariat Urzędu Gminy Sawin do obsługi osób niepełnosprawnych.

 

ETAPY OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

§3.

1.     Po otrzymaniu sygnału dzwonkiem pracownik Sekretariatu Urzędu natychmiast udaje się do osoby niepełnosprawnej i przeprowadza wstępną rozmowę w celu ustalenia charakteru wizyty i tematyki załatwianej sprawy.

2.     Jeżeli załatwienie sprawy wymaga obecności merytorycznego pracownika, pracownik Sekretariatu Urzędu powiadamia bezpośrednio pracownika lub kierownika właściwego Referatu o takiej potrzebie.

3.     Pracownik danego Referatu, powiadomiony przez Sekretariat Urzędu lub wyznaczony przez Kierownika Referatu, udaje się niezwłocznie do osoby niepełnosprawnej w celu jej kompleksowego obsłużenia oraz udzielenia jej pomocy w wypełnieniu dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy.

 

OBSŁUGA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ

§4.

1.     Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą zrealizować sprawy w Urzędzie przy   pomocy osoby przybranej. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę niepełnosprawną w celu ułatwienia porozumienia.

2.     Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w Urzędzie. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo - migowego (SJM) ani sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

3.     Prawo, o którym mowa w ust. 1, może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 935).

4.     Urząd zapewnia osobie uprawnionej pomoc pracownika Urzędu posługującego się językiem migowym.

5.     Pracownikiem posługujących się językiem migowym w stopniu podstawowym jest Pan Paweł Misiura.

 

DOSTĘP DO ŚWIADCZENIA USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO 

§5.

1.      Urząd umożliwia osobie uprawnionej dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy), SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Usługa ta jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

2.      Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza konieczne jest powiadomienie Urzędu o takiej potrzebie, co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem załatwienia sprawy, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

3.      Zgłoszenia takiego wskazując przy tym wybraną metodę komunikowania się należy dokonać w dowolnej formie, np.:pisemnie, telefonicznie, e-mailem, za pośrednictwem osoby trzeciej. Można go dokonać także w formie wniosku. Wniosek o zapewnienie usług tłumacza języka migowego udostępniony jest na stronie internetowej Urzędu ugsawin.bip.lubelskie.pl i stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4.      Kontakt z Urzędem możliwy jest za pośrednictwem następujących narzędzi komunikacji:

1)     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.;
2)     tel. 825673012;
3)     fax: 825673012 wew 41
4)     pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Sawin, ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin;
5)     za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej poprzez Elektroniczną Platformę                 Usług Administracji Publicznej ePUAP.

 

OBIEG WNIOSKU O ZAPEWNIENIE TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

§6.

1.      Wniosek, o którym mowa w § 5 ust. 3 po jego zaewidencjonowaniu w Sekretariacie przekazywany jest do Kierownika Referatu lub pracownika na samodzielnym stanowisku pracy właściwego rzeczowo do rozpatrzenia sprawy.

2.      Jeżeli treść wniosku wskazuje, że pomoc pracownika Urzędu posługującego się językiem migowym może okazać się niewystarczająca lub gdy Wnioskodawca nie wyraża zgody na pomoc w komunikowaniu się przez pracownika Urzędu, Kierownik Referatu lub pracownik na samodzielnym stanowisku pracy z własnej inicjatywy wnosi prośbę o świadczenie usługi w obecności tłumacza posiadającego kwalifikacje. Prośba o współudział tłumacza w załatwieniu sprawy wymaga akceptacji Wójta lub Sekretarza Gminy.

3.      Po akceptacji, podejmowane są działania zmierzające do zawarcia umowy o świadczenie usługi z tłumaczem posiadającym kwalifikacje wnioskowane przez uprawnionego.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 7.

Niezależnie od zapisów niniejszej procedury, każdy pracownik Urzędu zobowiązany jest okazać osobie niepełnosprawnej wszelką pomoc.

 

 

 

Procedury obsługi osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Sawin — WNIOSEK O UDOSTEPNIENIE USŁUGI.doc

Dla inwestorów

O GMINIE SAWIN

--------------------------------------

DLACZEGO WARTO TU INWESTOWAĆ?

--------------------------------------

OFERTY LOKALIZACYJNE

--------------------------------------

WSPARCIE I KONTAKT

Kontakt

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin
tel. (82) 567 30 12
fax. (82) 545 97 14
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
woj. lubelskie, pow. chełmski

Dostepność

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek 08.00 - 16.00
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

Wyszukiwarka

Planowane wyłączenia

Publikacje do pobrania

Wyślij plik na skrzynkę

Wypełnij e-wniosek

Krajowa Mapa Zagrożeń

Uzyskaj profil zaufany

Zarządzaj firmą

Google+