Aktualności
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

ROZPORZĄDZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CHEŁMIE

Ocena użytkowników:  / 0

Lublin, dnia 6 lutego 2018 r.

Poz. 578

ROZPORZĄDZENIE NR 1

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CHEŁMIE

z dnia 6 lutego 2018 r.

w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na części obszaru powiatu chełmskiego

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 3 lit. b, 4, 8a, 8b, 8c, 8e, 8f, 10 i ust.3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855) w związku z § 18 ust. 2 pkt 1 – 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 754) zarządza się, co następuje:

§  1. Określa sięobszarskażony afrykańskimpomoremświń, obejmującyteren:

1)  od wschodu obszar ograniczony jest drogą powiatową od miejscowości Ruda do miejscowości Okszów, od południa obszar jest ograniczony ulicą Świerkową w miejscowości Okszów, do ulicy Ceramicznej, dalej drogą do miejscowości Horodyszcze, aż do drogi wojewódzkiej 812, od zachodu obszar jest ograniczony drogą wojewódzką 841 do miejscowości Busówno, dalej wzdłuż drogi powiatowej w kierunku miejscowości Wólka Tarnowska, od północy wzdłuż linii wyznaczonej przez drogę prowadzącą przez miejscowość Chutcze, Sawin wzdłuż ulic Brzeska, Wygon, i Podgrabowa w miejscowości Sawin, a dalej wzdłuż drogi stanowiącej przedłużenie ulicy Podgrabowej w kierunku wschodnim przez miejscowość Iłowa do miejscowości Ruda.

2)  w gminie Ruda-Huta obszar obejmuje miejscowości: Leśniczówka, Zarudnia, Ruda, Iłowa.

3)  w gminie Sawin obszar obejmuje miejscowości: Sawin, Hredków, Krobonosz, Krobonosz Kolonia, Czułczyce, Czułczyce Małe, Czułczyce Kolonia, Jagodne. 4) w gminie Wierzbica obszar obejmuje miejscowości: Wygoda, Chylin, Chylin Mały, Chylin Wielki, Władysławów, Wólka Tarnowska, Busówno, Busówno Kolonia, Wierzbica, Pniówno, Kamienna Góra, Ochoża, Ochoża Pniaki, Kozia Góra, Staszyce. 5) w gminie Chełm obszar obejmuje miejscowości: Okszów, Kolonia Czułczyce, Zarzecze, Horodyszcze, Kolonia Horodyszcze, Parypse, Staw.

4)  w gminie Wierzbica obszar obejmuje miejscowości: Wygoda, Chylin, Chylin Mały, Chylin Wielki, Władysławów, Wólka Tarnowska, Busówno, Busówno Kolonia, Wierzbica, Pniówno, Kamienna Góra, Ochoża, Ochoża Pniaki, Kozia Góra, Staszyce.

5)  w gminie Chełm obszar obejmuje miejscowości: Okszów, Kolonia Czułczyce, Zarzecze, Horodyszcze, Kolonia Horodyszcze, Parypse, Staw.

§  2. Na obszarze, o którym mowa w § 1, zakazujesię:

1)  przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie;
2)  wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane;
3)  wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstw utrzymujących świnie tusz dzików, mięsa i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików oraz produktów, pasz, substancji, sprzętu, materiałów, narzędzi i innych przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem choroby;
4)  wynoszenia i wywożenia świń i materiału biologicznego świń poza ten obszar w celu handlu;
5)  odławiania dzików.

 

§  3. Na obszarze, o którym mowa w § 1, nakazujesię:

1)  posiadaczom świń sporządzenie oraz uaktualnianie spisu wszystkich świń, z podziałem na kategorie produkcyjne; w gospodarstwach, w których świnie są utrzymywane na otwartym terenie, pierwszy spis można przeprowadzić na podstawie danych szacunkowych;
2)  przetrzymywanie świń w miejscu wykluczającym ich kontakt z dzikami żyjącymi na wolności;
3)  skarmianie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;
4)  używanie w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, środków biobójczych dopuszczonych do obrotu i wykazujących działanie przeciwwirusowe do dezynfekcji przy wejściach i wyjściach z gospodarstwa, a także przy wejściu i wyjściu do pomieszczeń, w których przetrzymywane są świnie;
5)  stosowanie przez osoby mające kontakt z dzikami środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w tym odkażanie rąk i obuwia;
6)  zniszczenie pod urzędowym nadzorem zwłok dzików oraz mięsa, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików, u których wyniki badań próbek pobranych zgodnie z instrukcją diagnostyczną, wysłanych do badań laboratoryjnych w celu określenia genotypu określenia wirusa choroby, dały wynik pozytywny, w sposób określony w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.);
7)  dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie padłych dzików Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Chełmie;
8)  niezwłoczne dostarczanie przez myśliwych każdego odstrzelonego dzika wraz z patrochami i narogami do zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze i skóry dzików, wskazanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie, położonego na obszarze, o którym mowa w § 1;
9)  przechowywanie w zakładach nadzorowanych przez organ Inspekcji Weterynaryjnej tusz dzików w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz dzików z produktami, surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się afrykańskiego pomoru świń;
10)  wykorzystanie tusz oraz skór i narogów odstrzelonych dzików dostarczonych przez myśliwych do zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej po uzyskaniu negatywnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń, na potrzeby własne myśliwych lub ich zniszczenie w sposób określony w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.).

§  4. Powiatowy Lekarz Weterynarii wChełmiepobiera próby dobadańw kierunku wykryciaafrykańskiegopomoru świń:

1)  od padłej świni w gospodarstwie w przypadku podejrzenia wystąpienia ASF;

2)  od każdego odstrzelonego dzika dostarczonego do zakładu nadzorowanego położonego na obszarze wskazanym w § 1;

3)  od każdego padłego dzika.

§  5. Wykonanierozporządzeniapowierzasię:Wójtom Gminy Sawin, Ruda Huta,Chełm,Wierzbica,Komendantowi Powiatowemu Policji w Chełmie, Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Dyrektorowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Lublinie, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Chełm oraz dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich.

§  6. Rozporządzeniepodlega podaniu do publicznejwiadomościw lokalnychśrodkachmasowegoprzekazu, rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin wymienionych w § 1.

§  7. Rozporządzeniepodlegaogłoszeniuw DziennikuUrzędowymWojewództwa Lubelskiego.

§  8. Rozporządzeniewchodzi wżyciez dniem podania do publicznejwiadomości.

 

Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Chełmie

                                                       Agnieszka Lis

Załączniki:
Pobierz plik (akt.pdf)Plik źródłowy.pdf 137 kB

Kontakt

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin
tel./fax 82 567 30 12
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
woj. lubelskie, pow. chełmski

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek 08.00 - 16.00
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

Wyszukiwarka

Publikacje do pobrania

Wyślij plik na skrzynkę

Wypełnij e-wniosek

Krajowa Mapa Zagrożeń

Uzyskaj profil zaufany

Zarządzaj firmą

Google+