Aktualności
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe

ROZPORZĄDZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CHEŁMIE

Ocena użytkowników:  / 0

Lublin, dnia 6 lutego 2018 r.

Poz. 578

ROZPORZĄDZENIE NR 1

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CHEŁMIE

z dnia 6 lutego 2018 r.

w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na części obszaru powiatu chełmskiego

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 3 lit. b, 4, 8a, 8b, 8c, 8e, 8f, 10 i ust.3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855) w związku z § 18 ust. 2 pkt 1 – 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 754) zarządza się, co następuje:

§  1. Określa sięobszarskażony afrykańskimpomoremświń, obejmującyteren:

1)  od wschodu obszar ograniczony jest drogą powiatową od miejscowości Ruda do miejscowości Okszów, od południa obszar jest ograniczony ulicą Świerkową w miejscowości Okszów, do ulicy Ceramicznej, dalej drogą do miejscowości Horodyszcze, aż do drogi wojewódzkiej 812, od zachodu obszar jest ograniczony drogą wojewódzką 841 do miejscowości Busówno, dalej wzdłuż drogi powiatowej w kierunku miejscowości Wólka Tarnowska, od północy wzdłuż linii wyznaczonej przez drogę prowadzącą przez miejscowość Chutcze, Sawin wzdłuż ulic Brzeska, Wygon, i Podgrabowa w miejscowości Sawin, a dalej wzdłuż drogi stanowiącej przedłużenie ulicy Podgrabowej w kierunku wschodnim przez miejscowość Iłowa do miejscowości Ruda.

2)  w gminie Ruda-Huta obszar obejmuje miejscowości: Leśniczówka, Zarudnia, Ruda, Iłowa.

3)  w gminie Sawin obszar obejmuje miejscowości: Sawin, Hredków, Krobonosz, Krobonosz Kolonia, Czułczyce, Czułczyce Małe, Czułczyce Kolonia, Jagodne. 4) w gminie Wierzbica obszar obejmuje miejscowości: Wygoda, Chylin, Chylin Mały, Chylin Wielki, Władysławów, Wólka Tarnowska, Busówno, Busówno Kolonia, Wierzbica, Pniówno, Kamienna Góra, Ochoża, Ochoża Pniaki, Kozia Góra, Staszyce. 5) w gminie Chełm obszar obejmuje miejscowości: Okszów, Kolonia Czułczyce, Zarzecze, Horodyszcze, Kolonia Horodyszcze, Parypse, Staw.

4)  w gminie Wierzbica obszar obejmuje miejscowości: Wygoda, Chylin, Chylin Mały, Chylin Wielki, Władysławów, Wólka Tarnowska, Busówno, Busówno Kolonia, Wierzbica, Pniówno, Kamienna Góra, Ochoża, Ochoża Pniaki, Kozia Góra, Staszyce.

5)  w gminie Chełm obszar obejmuje miejscowości: Okszów, Kolonia Czułczyce, Zarzecze, Horodyszcze, Kolonia Horodyszcze, Parypse, Staw.

§  2. Na obszarze, o którym mowa w § 1, zakazujesię:

1)  przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie;
2)  wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane;
3)  wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstw utrzymujących świnie tusz dzików, mięsa i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików oraz produktów, pasz, substancji, sprzętu, materiałów, narzędzi i innych przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem choroby;
4)  wynoszenia i wywożenia świń i materiału biologicznego świń poza ten obszar w celu handlu;
5)  odławiania dzików.

 

§  3. Na obszarze, o którym mowa w § 1, nakazujesię:

1)  posiadaczom świń sporządzenie oraz uaktualnianie spisu wszystkich świń, z podziałem na kategorie produkcyjne; w gospodarstwach, w których świnie są utrzymywane na otwartym terenie, pierwszy spis można przeprowadzić na podstawie danych szacunkowych;
2)  przetrzymywanie świń w miejscu wykluczającym ich kontakt z dzikami żyjącymi na wolności;
3)  skarmianie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;
4)  używanie w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, środków biobójczych dopuszczonych do obrotu i wykazujących działanie przeciwwirusowe do dezynfekcji przy wejściach i wyjściach z gospodarstwa, a także przy wejściu i wyjściu do pomieszczeń, w których przetrzymywane są świnie;
5)  stosowanie przez osoby mające kontakt z dzikami środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w tym odkażanie rąk i obuwia;
6)  zniszczenie pod urzędowym nadzorem zwłok dzików oraz mięsa, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików, u których wyniki badań próbek pobranych zgodnie z instrukcją diagnostyczną, wysłanych do badań laboratoryjnych w celu określenia genotypu określenia wirusa choroby, dały wynik pozytywny, w sposób określony w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.);
7)  dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie padłych dzików Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Chełmie;
8)  niezwłoczne dostarczanie przez myśliwych każdego odstrzelonego dzika wraz z patrochami i narogami do zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze i skóry dzików, wskazanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie, położonego na obszarze, o którym mowa w § 1;
9)  przechowywanie w zakładach nadzorowanych przez organ Inspekcji Weterynaryjnej tusz dzików w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz dzików z produktami, surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się afrykańskiego pomoru świń;
10)  wykorzystanie tusz oraz skór i narogów odstrzelonych dzików dostarczonych przez myśliwych do zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej po uzyskaniu negatywnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń, na potrzeby własne myśliwych lub ich zniszczenie w sposób określony w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.).

§  4. Powiatowy Lekarz Weterynarii wChełmiepobiera próby dobadańw kierunku wykryciaafrykańskiegopomoru świń:

1)  od padłej świni w gospodarstwie w przypadku podejrzenia wystąpienia ASF;

2)  od każdego odstrzelonego dzika dostarczonego do zakładu nadzorowanego położonego na obszarze wskazanym w § 1;

3)  od każdego padłego dzika.

§  5. Wykonanierozporządzeniapowierzasię:Wójtom Gminy Sawin, Ruda Huta,Chełm,Wierzbica,Komendantowi Powiatowemu Policji w Chełmie, Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Dyrektorowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Lublinie, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Chełm oraz dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich.

§  6. Rozporządzeniepodlega podaniu do publicznejwiadomościw lokalnychśrodkachmasowegoprzekazu, rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin wymienionych w § 1.

§  7. Rozporządzeniepodlegaogłoszeniuw DziennikuUrzędowymWojewództwa Lubelskiego.

§  8. Rozporządzeniewchodzi wżyciez dniem podania do publicznejwiadomości.

 

Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Chełmie

                                                       Agnieszka Lis

Załączniki:
Pobierz plik (akt.pdf)Plik źródłowy.pdf 137 kB

 
 

Kontakt

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin
tel./fax 82 567 30 12
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
woj. lubelskie, pow. chełmski

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek 08:00 - 16:00
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

Wyszukiwarka

Publikacje do pobrania

Usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Gmina Sawin informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbestjest dotowana na podstawie umowy nr 137/2018/D/OZ z dnia 08.06.2018 r. zawartej
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

Wyślij plik na skrzynkę

Wypełnij e-wniosek

Krajowa Mapa Zagrożeń

Uzyskaj profil zaufany

Zarządzaj firmą

Google+