Aktualności
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

 Zgodnie z art.154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59, z późn.. zm.) podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4-6

1.  Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Sawin.

2.  W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3.  Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w ust. 2 są:

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawyz dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948),

3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawąz dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, z późn. zm.);

 Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

4.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXIV/153/2017 Rady Gminy Sawin z dnia 24 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sawin (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2017r poz.1373 z późn. zm):

1)   rodzice lub rodzic kandydata samotnie wychowujący dziecko pozostają w zatrudnieniu, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym – 4 punkty,

2)   dziecko potrzebuje wydłużonej opieki przedszkolnej (do 9 godzin dziennie) ze  względu na pracę zawodową lub naukę w systemie dziennym rodziców – za każdą kolejną godzinę powyżej realizacji podstawy programowej dodatkowo - 4 punkty;

3)   rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tego przedszkola lub danej szkoły, w której funkcjonuje oddział przedszkolny – 2 punkty;

4)   miesięczny dochód na osobę w rodzinie kandydata nie przekracza 100 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952) – 2 punkty.

5. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w ust. 4 są:

1) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) kandydata w przypadku określonym w ust. 4 pkt 1, 3 i 4;

2) wniosek o przyjęcie do przedszkola. 

6. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na terenie gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ust. 1-5, gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

 7. Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Sawin z dnia 24 stycznia 2018r.określa terminy naboru.

 

 
 

Kontakt

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin
tel./fax 82 567 30 12
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
woj. lubelskie, pow. chełmski

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek 08:00 - 16:00
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

Wyszukiwarka

Publikacje do pobrania

Usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Gmina Sawin informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbestjest dotowana na podstawie umowy nr 137/2018/D/OZ z dnia 08.06.2018 r. zawartej
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

Wyślij plik na skrzynkę

Wypełnij e-wniosek

Krajowa Mapa Zagrożeń

Uzyskaj profil zaufany

Zarządzaj firmą

Google+