Aktualności
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

 Zgodnie z art.154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59, z późn.. zm.) podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4-6

1.  Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Sawin.

2.  W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3.  Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w ust. 2 są:

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawyz dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948),

3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawąz dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, z późn. zm.);

 Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

4.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXIV/153/2017 Rady Gminy Sawin z dnia 24 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sawin (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2017r poz.1373 z późn. zm):

1)   rodzice lub rodzic kandydata samotnie wychowujący dziecko pozostają w zatrudnieniu, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym – 4 punkty,

2)   dziecko potrzebuje wydłużonej opieki przedszkolnej (do 9 godzin dziennie) ze  względu na pracę zawodową lub naukę w systemie dziennym rodziców – za każdą kolejną godzinę powyżej realizacji podstawy programowej dodatkowo - 4 punkty;

3)   rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tego przedszkola lub danej szkoły, w której funkcjonuje oddział przedszkolny – 2 punkty;

4)   miesięczny dochód na osobę w rodzinie kandydata nie przekracza 100 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952) – 2 punkty.

5. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w ust. 4 są:

1) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) kandydata w przypadku określonym w ust. 4 pkt 1, 3 i 4;

2) wniosek o przyjęcie do przedszkola. 

6. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na terenie gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ust. 1-5, gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

 7. Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Sawin z dnia 24 stycznia 2018r.określa terminy naboru.

 

Kontakt

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin
tel./fax 82 567 30 12
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
woj. lubelskie, pow. chełmski

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek 08.00 - 16.00
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

Wyszukiwarka

Publikacje do pobrania

Wyślij plik na skrzynkę

Wypełnij e-wniosek

Krajowa Mapa Zagrożeń

Uzyskaj profil zaufany

Zarządzaj firmą

Google+