Aktualności
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Ogłoszenie o konkursie

Ocena użytkowników:  / 0

Znak sprawy: SE.5240.1.2018

Sawin, dnia 24.01.2018 r.

Ogłoszenie o konkursie

Działając na podstawie art. 13 ust.1 i 2 w związku z art. 11 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 

Wójt Gminy Sawin

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania upowszechniania kultury fizycznej.

I.                    Rodzaj zadania.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w ramach wsparcia organizacji, imprez sportowych oraz rekreacyjnych, a także zajęć sportowo-rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

II.                 Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania z budżetu w 2018 r

1)      Na realizację zadania w 2018 r. planuje się przeznaczyć kwotę
w wysokości 50.000,00 zł

2)      Kwota ta może ulec zmianie, jeżeli zaistnieje konieczność zmiany budżetu Gminy Sawin na rok 2018 w części przeznaczonej na realizację ww. zadania z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

3)      Podaje się do wiadomości, że w 2017 roku na realizację zadania publicznego przeznaczono kwotę 50.000,00 zł.

III.             Zasady przyznawania dotacji.

Dotacja może zostać przyznana oferentowi, który złoży w terminie prawidłowo opracowaną ofertę wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U z 2016, poz. 1300). O dotację może ubiegać się podmiot spełniający wymogi określone
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.). Dopuszcza się możliwość większej niż 1 liczby podmiotów do wykonania zadania. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie powierzenia jego realizacji.

IV.             Terminy i warunki realizacji zadania.

Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową
w okresie od dnia podpisania umowy o powierzenie realizacji zadania
do 31 grudnia 2018 r.

V.                Termin składania ofert.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Sawin osobiście w sekretariacie
pok. 109 lub korespondencyjnie: Urząd Gminy Sawin ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin,
do dnia 15 lutego 2018 r. do godz. 14.00, liczy się data wpływu. Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie
i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. Oferta powinna być złożona
w zamkniętej kopercie z napisem "OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU WSPIERANIA
I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ - 2018 ".
Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta. Oferta winna być złożona na druku
i zawierać załączniki, o których mowa we wzorze.

VI.              Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
Otwarcie ofert i ich rozpatrzenie nastąpi w terminie 7 dni od daty zamknięcia konkursu.
Do udziału w konkursie ofert (oceny merytorycznej) dopuszczony zostanie Oferent, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:

 • jest organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • złożył ofertę na realizację zadania wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U z 2016, poz. 1300),
 • jego cele statutowe są zgodne z zadaniami określonymi w ogłoszeniu o konkursie ofert na 2018 r.,
 • złożył kompletną ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu,
 • złożył ofertę zgodną z rodzajem zadania określonego w ogłoszeniu, spełniającą warunki realizacji zadania.

Ocena merytoryczna złożonych ofert odbędzie się w oparciu o następujące kryteria:

 • możliwość realizacji zadania przez uprawniony podmiot, rozumiana jako doświadczenie niezbędne do realizacji zadania,
 • jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane,
 • kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (kosztorys jest wiarygodny i przedstawia pełną kalkulację kosztów kwalifikowanych)

Ponadto:

 • wkład rzeczowy, osobowy, świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 • osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego projektu,
 • wiarygodność organizacji oceniona na podstawie: dotychczasowej współpracy z Urzędem Gminy Sawin, rzetelności i terminowości wykonywania i rozliczania zadań finansowanych z budżetu Gminy;

 

Pierwszeństwo w wyborze ofert mają organizacje pozarządowe i podmioty działające na terenie Gminy Sawin.

Wójt Gminy Sawin zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.
Od odmowy przyznania dofinansowania odwołanie nie przysługuje.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Sawin pokój nr 207,
tel. 82 567 30 12,. Osoba do kontaktu: Agata Suchoń.

Ogłoszenie umieszcza się na:

1.      Stronie internetowej Urzędu Gminy Sawin (adres: www.sawin.pl),
2.      Biuletynie Informacji Publicznej,
3.      Tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sawin.

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o konkursie 2018.pdf)Plik źródłowy468 kB

Kontakt

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin
tel./fax 82 567 30 12
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
woj. lubelskie, pow. chełmski

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek 08.00 - 16.00
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

Wyszukiwarka

Publikacje do pobrania

Wyślij plik na skrzynkę

Wypełnij e-wniosek

Krajowa Mapa Zagrożeń

Uzyskaj profil zaufany

Zarządzaj firmą

Google+