Aktualności
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe

Ogłoszenie o konkursie

Ocena użytkowników:  / 0

Znak sprawy: SE.5240.1.2018

Sawin, dnia 24.01.2018 r.

Ogłoszenie o konkursie

Działając na podstawie art. 13 ust.1 i 2 w związku z art. 11 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 

Wójt Gminy Sawin

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania upowszechniania kultury fizycznej.

I.                    Rodzaj zadania.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w ramach wsparcia organizacji, imprez sportowych oraz rekreacyjnych, a także zajęć sportowo-rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

II.                 Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania z budżetu w 2018 r

1)      Na realizację zadania w 2018 r. planuje się przeznaczyć kwotę
w wysokości 50.000,00 zł

2)      Kwota ta może ulec zmianie, jeżeli zaistnieje konieczność zmiany budżetu Gminy Sawin na rok 2018 w części przeznaczonej na realizację ww. zadania z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

3)      Podaje się do wiadomości, że w 2017 roku na realizację zadania publicznego przeznaczono kwotę 50.000,00 zł.

III.             Zasady przyznawania dotacji.

Dotacja może zostać przyznana oferentowi, który złoży w terminie prawidłowo opracowaną ofertę wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U z 2016, poz. 1300). O dotację może ubiegać się podmiot spełniający wymogi określone
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.). Dopuszcza się możliwość większej niż 1 liczby podmiotów do wykonania zadania. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie powierzenia jego realizacji.

IV.             Terminy i warunki realizacji zadania.

Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową
w okresie od dnia podpisania umowy o powierzenie realizacji zadania
do 31 grudnia 2018 r.

V.                Termin składania ofert.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Sawin osobiście w sekretariacie
pok. 109 lub korespondencyjnie: Urząd Gminy Sawin ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin,
do dnia 15 lutego 2018 r. do godz. 14.00, liczy się data wpływu. Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie
i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. Oferta powinna być złożona
w zamkniętej kopercie z napisem "OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU WSPIERANIA
I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ - 2018 ".
Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta. Oferta winna być złożona na druku
i zawierać załączniki, o których mowa we wzorze.

VI.              Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
Otwarcie ofert i ich rozpatrzenie nastąpi w terminie 7 dni od daty zamknięcia konkursu.
Do udziału w konkursie ofert (oceny merytorycznej) dopuszczony zostanie Oferent, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:

 • jest organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • złożył ofertę na realizację zadania wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U z 2016, poz. 1300),
 • jego cele statutowe są zgodne z zadaniami określonymi w ogłoszeniu o konkursie ofert na 2018 r.,
 • złożył kompletną ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu,
 • złożył ofertę zgodną z rodzajem zadania określonego w ogłoszeniu, spełniającą warunki realizacji zadania.

Ocena merytoryczna złożonych ofert odbędzie się w oparciu o następujące kryteria:

 • możliwość realizacji zadania przez uprawniony podmiot, rozumiana jako doświadczenie niezbędne do realizacji zadania,
 • jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane,
 • kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (kosztorys jest wiarygodny i przedstawia pełną kalkulację kosztów kwalifikowanych)

Ponadto:

 • wkład rzeczowy, osobowy, świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 • osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego projektu,
 • wiarygodność organizacji oceniona na podstawie: dotychczasowej współpracy z Urzędem Gminy Sawin, rzetelności i terminowości wykonywania i rozliczania zadań finansowanych z budżetu Gminy;

 

Pierwszeństwo w wyborze ofert mają organizacje pozarządowe i podmioty działające na terenie Gminy Sawin.

Wójt Gminy Sawin zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.
Od odmowy przyznania dofinansowania odwołanie nie przysługuje.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Sawin pokój nr 207,
tel. 82 567 30 12,. Osoba do kontaktu: Agata Suchoń.

Ogłoszenie umieszcza się na:

1.      Stronie internetowej Urzędu Gminy Sawin (adres: www.sawin.pl),
2.      Biuletynie Informacji Publicznej,
3.      Tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sawin.

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o konkursie 2018.pdf)Plik źródłowy468 kB

 
 

Kontakt

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin
tel./fax 82 567 30 12
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
woj. lubelskie, pow. chełmski

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek 08:00 - 16:00
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

Wyszukiwarka

Publikacje do pobrania

Usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Gmina Sawin informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbestjest dotowana na podstawie umowy nr 137/2018/D/OZ z dnia 08.06.2018 r. zawartej
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

Wyślij plik na skrzynkę

Wypełnij e-wniosek

Krajowa Mapa Zagrożeń

Uzyskaj profil zaufany

Zarządzaj firmą

Google+